مقالات شبیه سازی شده

عنوان مقاله :

رویکرد شبکه عصبی(AlexNet )با کمک موجک متقابل (Cross-wavelet )برای دسته‌بندی سیگنال‌های ثبت صدای قلب (فونوکاردیوگرام)


Cross-wavelet assisted convolution neural network (AlexNet) approach for

phonocardiogram signals classificatio
عنوان مقاله :

آیا دستگاه های sEMG بازوبند برای استفاده طولانی مدت به اندازه کافی متراکم هستند؟—سنسور
تغییر مکان باعث کاهش قابل توجهی در دقت تشخیص می شود


Are armband sEMG devices dense enough for long-term use?—Sensor
placement shifts cause significant reduction in recognition accuracy
عنوان مقاله :


بهینه سازی تشخیص تشنج مبتنی بر انرژی EEG
با استفاده از الگوریتم ژنتیک


Optimizing EEG Energy-based Seizure Detection
using Genetic Algorithms
عنوان مقاله :

ارزیابی یک الگوریتم سازگار برای کنترل نوع دوم فازی در تنظیم فشار خونEvaluation of an adaptive algorithm for fuzzy type-2 control in blood pressure regulation


ادغام تصاویر پزشکی با تبدیل موجک گسسته والگوریتم pca


Discrete Wavelet Transform Based Principal
Component Averaging Fusion for Medical Images
عنوان مقاله :

اثر بهروری از خصوصیات ویژه بر ای طبقه بندی اسکلروز جانبی آمیوتروفیک در بین بیماریهای عصبی و افراد سالم


The impact of feature extraction for the classification of lateral sclerosis among neurodegenerative diseases and

healthyamyotrophic subjectsc
عنوان مقاله :

ارزیابی ویژگی‌های حوزه زمان در تشخیص صرع از سیگنال‌های EEG


Evaluation of time domain features on detection of epileptic seizure
from EEG signals
عنوان مقاله :

تحلیل و مدلسازی نویز در سیستمهای پزشکی


Analysis and Modeling of Noise in Biomedical Systems
عنوان مقاله :

تکنیک های کنترل برای تحریک الکتریکی عصبی عضلانی


Control Techniques for Neuromuscular
عنوان مقاله

مدل ریاضی بازسازی عضلات اسکلتی


A mathematical model of skeletal muscle regeneration
مقایسه فرمولاسیون دینامیک های انقباض نوع هیل برای ارزیابی نیروی عضلانی ماهیچه


A comparison among different Hill-type contraction
dynamics formulations for muscle force estimation