مقاله همراه ترجمه

تشخیص و درمان خستگی عضلانی
سیستمی که توسط اینترنت اشیا هدایت می شود


Muscle fatigue detection and treatment
system driven by internet of things